Ödemiş
+17°C
Ticaret Sicil İşlemleri

Komandit Şirketler

KOMANDİT ŞİRKETLER

 

ADİ KOMANDİT ŞİRKET

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir.

 

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.

Komandit şirket şahıs; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.

 

Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadları veya ticaret unvanları  bulunamaz.

Adi komandit şirketinin unvanında bulunan komanditer, üçüncü kişilere karşı komandite bir ortak gibi sorumlu sayılır.

Aşağıda yer almayan hususlarda Kollektif şirkete uygulanan hükümler komandit şirketler hakkında da uygulanır.


Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza  ile   mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.


KOMANDİT ŞİRKETLERİN TESCİLİNDE GEREKEN BELGELER


KURULUŞ

1- Dilekçe 

2- Kurucular tarafından imzanmış noter onaylı iki adet şirket sözleşmesi 

3- Şirket ünvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı-asıl)(Komandite ortakların ad ve soyadları belirtilmeli; komanditer ortakların ad ve soyadları, ünvanları ile sorumluluk sınırları belirtilmelidir.)

4- Nüfus sureti  ve ikametgah belgesi

5- Şirket Kuruluş Bildirim Formu 4 adet asıl  

6- Ayni sermaye olması halinde konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

7- Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

8- Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi


Önemli Not:

1- Hazırlanan belgelerde ortakların T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

2- Sermaye olarak konulan mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu sicili ile diğer sicillere yapılacak tescillerine ilişkin bildirimler müdürlük tarafından ilgili sicillere resen ve hemen yapılır.


ANA SÖZLEŞME TADİLİ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (Tadil edilen maddenin eski ve yeni şeklinin belirtildiği noter onaylı-2 adet)


Not: *Sermaye olarak konulan mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu sicili ile diğer sicillere yapılacak tescillerine ilişkin bildirimler müdürlük tarafından ilgili sicillere resen ve hemen yapılır.


HİSSE DEVRİ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Hisse devrine ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (Tadil edilen maddenin eski ve yeni şeklinin belirtildiği noter onaylı-2 adet)

3- Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluyorsa

4- İlgili maddelere ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (Noter onaylı - 2 adet)

5- Yeni atanan temsilcilere ait imza beyannamesi (Noter onaylı)

6- Nüfus sureti ve  ikametgah belgesi


Önemli Not:

Hazırlanan belgelerde ortakların T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.


ŞUBE AÇILIŞI

1- Dilekçe 

2- Şirketin kuruluşu itibariyle tüm gazetelerinin şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğünden onaylı suretleri

3- Şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Noter onaylı aslı – 2 adet )

4- Ticaret Sicili Yönetme1iğinin 120. maddesine göre sicil belgesi (Son 1 ay içinde alınmış-aslı)

5- Şube açılışına dair şube açılış kararı (Noter onaylı - 2 adet )

kararda ;

• Şubenin ünvanı  

• Şubenin açık adresi

• Şubeye ayrılan sermaye

• Şubenin temsilcileri açıkça belirtilecek

6- Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi

7- Nüfus sureti ve ikametgah belgesi 

8- Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi


Önemli Not:

1- Hazırlanan belgelerde şube yetkilisinin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

2- Sermaye olarak konulan mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu sicili ile diğer sicillere yapılacak tescillerine ilişkin bildirimler müdürlük tarafından ilgili sicillere resen ve hemen yapılır.


TEMSİLCİ ATAMASI

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (Tadil edilen maddenin eski ve yeni şeklinin belirtildiği noter onaylı-1 adet)

3- Şirket yetkilisine ait imza beyannamesi (Noter onaylı -2 adet)

4- Nüfus sureti ve ikametgah belgesi


MERKEZ NAKLİ

1- Dilekçe

2- Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil müdürlüğünden onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)

3- Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi 

4- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre sicil belgesi aslı 

5- Merkez nakline ilişkin ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı - 2 adet)

 Kararda; tadil olunan maddenin yeni şekli belirtilecek

6- Şirket yetkililerine ait yeni adres ve şirket ünvanı altında imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)

7- Nüfus  sureti ve  ikametgah belgesi 

8- Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi


ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Adres değişikliğine ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (Tadil edilen maddenin eski ve yeni şeklinin belirtildiği (Noter onaylı-2 adet)


Not: Adres değişikliği kararında açık adres yazılırken cadde, sokak adı, Kapı Numarası, Mahalle, İlçe ve İl adı kararda tam olarak belirtilmelidir.


SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı - 2 adet)

3- Karar (noter onaylı 2 adet) 


SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı - 2 adet)

3- Karar (Noter Onaylı 2 adet) 


TASFİYEYE GİRİŞ

1- Dilekçe (İmzalı Kaşeli)

2- Tasfiyeye girişe ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (2 adet noter onaylı) 

3- Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi (2 adet noter onaylı- asıl)

4- Tasfiye memurlarının ortaklar dışından seçilmesi halinde görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge,

5- Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

6- Nüfus sureti ve ikametgah belgesi

7- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde şirketin ulaşamadığı alacaklısı varsa, tasfiyeye giren şirketin en yakın Ziraat bankasında açılmış hesabının IBAN numarası ile şirketin ulaşamadığı Alacaklılarına ilişkin listenin bulunduğu Tasfiye Memuru Beyanı


TASFİYE SONU KAPANIŞ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Fesih sözleşmesi (Fesih tarihi belirtilecek-noter onaylı- 2 adet)

3- Sona erme ortaklar kurulu kararına dayanıyorsa bu kararın noter onaylı örneği, Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği,

4- Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 2 adet - ekine ortakların nüfus fotokopileri eklenecek)

5- Şirketin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri

6- Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge

7- Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları

8- Son bilanço


SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET


Sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan şirkettir. Sermaye, paylara bölünmeksizin sermayesi sadece birden çok komanditerin sermayeye katılma oranlarını göstermek amacıyla kısımlara ayrılmış bulunuyorsa komandit şirket hükümleri uygulanır.


Komanditelerin birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve üçüncü kişilerle hukuki ilişkileri, özellikle şirketin yönetimine ve temsiline ilişkin görev ve yetkileri, şirketten ayrılmaları komandit şirket hükümlerine tabidir. Bu hususların dışında Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirket hükümleri uygulanır.


• Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır.

• İlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanır.

• Esas sözleşmeyi imzalayanlarla şirkete paradan başka sermaye koyanların tümü kurucu sayılır. Kurucular 5 kişiden az olamaz. Kuruculardan en az birinin komandite olması şarttır. Kurucu sıfatını haiz olan komanditerlerin sahip oldukları payların her birinin tutarının esas sözleşmeye yazılması gerekir


Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılır: 

1) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer.

2) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.

3) Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları.

4) Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları.

5) Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı.

6)Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar.

7) Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları.

8) Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre.

9) Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı.

10) Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları.

11) Şirketin hesap dönemi.