Ödemiş
+17°C
Ticaret Sicil İşlemleri

Kollektif Şirketler

KOLLEKTİF ŞİRKETLERİN TESCİLİNDE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

 

Kollektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;

• Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek

• Şirketin kollektif olduğu

• Ticaret ünvanı ve merkezi

• Çalışma konusu

• Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı

• Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli

Kollektif  şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.


Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.


KURULUŞ

1- Dilekçe 

2- Kurucular tarafından imzanmış noter onaylı iki adet şirket sözleşmesi 

3- Şirket ünvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (2 Noter onaylı-asıl)

4- Nüfus  sureti fotokopisi ve  ikametgah belgesi

5- Şirket Kuruluş Bildirim Formu 4 adet asıl 

6- Ayni sermaye olması halinde konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

7- Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

8- Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi


Önemli Not:

Hazırlanan belgelerde ortakların T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

 

ANA SÖZLEŞME TADİLİ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (Tadil edilen maddenin eski ve yeni şeklinin belirtildiği noter onaylı-1 adet)

 

Not: *Sermaye olarak konulan mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu sicili ile diğer sicillere yapılacak tescillerine ilişkin bildirimler müdürlük tarafından ilgili sicillere resen ve hemen yapılır.


HİSSE DEVRİ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Hisse devrine ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (Tadil edilen maddenin eski ve yeni şeklinin belirtildiği noter onaylı-1 adet)

3- Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluyorsa

İlgili maddelere ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (Noter onaylı - 2 adet)  

Yeni atanan temsilcilere ait imza beyannamesi (Noter onaylı – 2 adet )

Nüfus  sureti fotokopisi ve  ikametgah belgesi


Önemli Not:

Hazırlanan belgelerde ortakların T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

 

ŞUBE AÇILIŞI

1- Dilekçe

2- Şirketin kuruluşu itibariyle tüm gazetelerinin şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğünden onaylı suretleri

3- Şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Noter onaylı aslı-2 )

4- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre sicil belgesi (Son 1 ay içinde alınmış-aslı)

5- Şube açılışına dair şube açılış kararı(Noter onaylı - 2 adet )

kararda ;

• Şubenin ünvanı 

• Şubenin açık adresi

• Şubeye ayrılan sermaye

• Şubenin temsilcileri açıkça belirtilecek

 

6- Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi

7- Nüfus  sureti fotokopisi ve  ikametgah belgesi

8- Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi

 

Önemli Not:

Hazırlanan belgelerde şube yetkilisinin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.


TEMSİLCİ ATAMASI

1- Dilekçe 

2- Ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (Tadil edilen maddenin eski ve yeni şeklinin belirtildiği noter onaylı-1 adet)

3- Şirket yetkilisine ait imza beyannamesi (Noter onaylı -2 adet)

4- Nüfus  sureti fotokopisi ve  ikametgah belgesi

 

MERKEZ NAKLİ:

1- Dilekçe  

2- Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil müdürlüğünden onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)

3- Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi 

4- Ticaret  Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre sicil belgesi aslı (Belge MERSİS sisteminden oluşturulmalı ve güncel ortakları ile temsilcilerine ilişkin bilgileri içermelidir.) 

5- Merkez nakline ilişkin ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı - 1 adet)

Kararda; tadil olunan maddenin yeni şekli belirtilecek

6- Şirket yetkililerine ait yeni adres ve şirket ünvanı altında imza beyannamesi (Noter onaylı aslı – 2'ü)

7- Nüfus  sureti fotokopisi ve  ikametgah belgesi

8- Oda kayıt beyannamesi imza beyannamesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi


ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Adres değişikliğine ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (Tadil edilen maddenin eski ve yeni şeklinin belirtildiği (Noter onaylı-2 adet)


Not: Adres değişikliği kararında açık adres yazılırken cadde, sokak adı, Kapı Numarası, Mahalle, İlçe ve İl adı kararda tam olarak belirtilmelidir.


SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ

1- Dilekçe (İmzalı - kaşeli)

2- Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı - 2 adet)

 

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı- 2 adet)

 

TASFİYEYE GİRİŞ

1- Dilekçe (İmzalı Kaşeli)

2- Tasfiyeye girişe ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (2 adet noter onaylı) 

3- Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi (2 adet noter onaylı- asıl)

4- Tasfiye memurlarının ortaklar dışından seçilmesi halinde görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge,

5- Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

6- Nüfus  sureti fotokopisi ve  ikametgah belgesi 


TASFİYE SONU KAPANIŞ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Fesih sözleşmesi (Fesih tarihi belirtilecek-noter onaylı- 2 adet)

3- Sona erme ortaklar kurulu kararına dayanıyorsa bu kararın noter onaylı örneği, Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği,

4- Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 2 adet - ekine ortakların nüfus fotokopileri eklenecek)

5- Şirketin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri

6- Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge

7- Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları

8- Son bilanço