Ödemiş
+17°C
Ticaret Sicil İşlemleri

Şahıs İşletmeleri

GERÇEK KİŞİLER (ŞAHIS FİRMASI)

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

 

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır. 


Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce E-imza ile mersis.gumrukticaret.gov.tr. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.


KURULUŞ

1- Dilekçe

2- Mersis üzerinden oluşturulan taahhütname

3- Ticaret ünvanı altında noter huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi (2 adet)

4- Noter huzurunda düzenlenmiş unvan beyannamesi  (2 adet)

5- Nüfus fotokopisi ve ikametgah belgesi

6- Oda kayıt beyannamesi

7- Vergi levhası fotokopisi ve Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı Yazısı (1 Adet Aslı)

8- Faaliyet konusu ikrazatçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikrazatçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli)

9- Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1- Dilekçe (Yeni adresin belirtildiği adres değişikliğine ilişkin)

2- Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname

3- Bağlı olduğu vergi dairesinden adres değişikliğine ilişkin yoklama tutanağı.

4- Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı (Aslı)

 

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

1- Dilekçe (Soyadı değişikliğine ilişkin)  

2- Yeni soyadına göre firma unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi ve unvan beyannamesi  noterden 2 adet 

3- Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname


UNVAN - İŞTİGAL KONU DEĞİŞİKLİĞİ

1- Dilekçe ( Yeni unvan ve yeni iştigal konusu değişikliğinin belirtildiği) 

2- Yeni ticaret ünvanı altında noterden  imza beyannamesi (2 adet)

4- Yeni  ticaret ünvanı altında noterden unvan beyannamesi (2 adet)

5- Vergi levhası fotokopisi ve Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı Yazısı (1 Adet Aslı)    

6- Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname

 

SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ

1. Dilekçe 

2. Acentelik vekaletnamesi (2 adet noter onaylı)

3. Acentelik sözleşmesi 

 

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

1. Dilekçe 

2. Acentelik fesihnamesi (2 adet noter onaylı)

 

ŞUBE AÇILIŞI

1- Dilekçe 

2- Merkezinin başka bir Sicil Müdürlüğüne  kayıtlı olması halinde son bir ay içinde alınmış ve merkeze ilişkin kuruluşundan itibaren sırasıyla Ticaret Sicili Gazeteleri suretleri.

3- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış-asıl)

4- Şube ünvanı altında noter huzurunda düzenlenmiş İmza beyannamesi (Biri asıl, diğeri fotokopi 2 adet)

5- Şube aşılışına ilişkin MERSİS’den oluşturulan taahhütname

6- Nüfus fotokopisi ve ikametgah  belgesi

6- Oda kayıt beyannamesi,

7- Vergi yoklama tutanağı  

 

MERKEZ NAKLİ

1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil Müdürlüğünce onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)

3- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış - aslı)

4- Ticaret ünvanı altında noter huzurunda düzenlenmiş İmza beyannamesi (Biri asıl, diğeri fotokopi 2 adet)

5- Nüfus ve  ikametgah belgesi

6- Oda kayıt beyannamesi 

 

KAPANIŞ

1- Dilekçe 

2- Mal beyanı (Dilekçede belirtilebilir)

3- Vergi dairesinden kapanışa ait belge 

4- Şahıs işletmesinin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri

5- Gerçek kişiye ait ticari işletmenin, faaliyetine son verilmesi ya da başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredilmesi halinde on beş gün içerisinde ticaret unvanının silinmesi için ticari işletmenin sahibi tarafından müdürlüğe başvurulur.


HALEFİYET 

1- Dilekçe 

2- Noterde düzenlenen Unvan Beyannamesi  (2 Adet) 

3- Oda kayıt beyannamesi 

4- Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname

5- Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi 

6- Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi