Ödemiş
+17°C

Haberler

Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenlemeler)

  • 29.12.2020
  • ezgi

 

 

Bilindiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliği 40 ıncı maddesi 34 üncü fıkrasında "(34) Yetki belgesi

sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki
yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre;
a) B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici
ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam
etmeleri,
b) A türü ile B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 yetki
belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya
bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri,
c) Adlarına birden fazla yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, ayrı ayrı yetki belgeleri için
uygun mesleki yeterlilik belgesine sahip olması kaydıyla, aynı kişileri beyan edebilmesi,
ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine göre istihdam edilen/edilecek mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin,
yetki belgesi sahibinin çalışanı olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge ile bunlardan
yabancı uyruklu olanlar için ayrıca noter onaylı pasaport örneği ve oturma izninin bulunması, zorunludur.
Ancak (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartın sağlanamaması veya sonradan kaybedilmesi halinde; yetki
belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün
içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile
sağlamaları şarttır.
Bu fıkranın (a) ve/veya (b) bentlerine muhalefet eden yetki belgesi sahiplerine, her yetki belgesi ve her bent
için ayrı ayrı olmak üzere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen miktarda idari
para cezası uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Bu defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 17.12.2020 tarihinde alınan yazıda; Ülkemizde yaşanan
pandemi sürecinde yetki belgesi sahiplerinin mağduriyetlierinin giderilebilmesi adına, KTY'nin 40 ncı
maddesinin otuzdördüncü fıkrasında belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartının sağlanamaması ile anılan
maddede belirtilen 30 günlük sürenin, mesleki yeterlilik şartının sağlanamamasına ilişkin sebeplerin ortadan
kalkmasına müteakip, Bakanlıklarınca yeniden bir karar verilinceye kadar uzatılmasına karar verildiği
bildirilmektedir. Konuya ilişkin yazının bir örneği ekte yer almaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Saygılarımla,
Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenlemeler)