Ödemiş
+17°C

Haberler

COSME PROGRAMI - GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

  • 04.04.2017

 Değerli Üyelerimiz;

 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 
Sayı  :60014838-745.01.01-E.5057
 
Konu :COSME Programı - Genç Girişimciler için Erasmus Proje Teklif Çağrısı
 
Başkanlığımız,Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme fort he Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup,ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumludur.
 
         COSME,Programının bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında “GRO/SME/17/D/N011 COS-EYE-2017-4-01 Erasmus for Young Entrepreneurs - Genç Girişimciler için Erasmus”  proje teklif çağrısı yayınlanmış olup,söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dökümanda yer almaktadır.
 
Ülkemizin Programdan yararlanma durumunun,projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması Başkanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır.Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen,yapılacak başvurulara  ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin tarafımıza(abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr) iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
 
İlgi yazıya istiaden;
 
Çağrıya dair bilgiler kısaca aşağıda sunulmaktadır.
 
Çağrının Kapsamı ve Amacı
 
COSME Programı kapsamındaki “GRO/SME/17/D/N011 COS-EYE-2017-4-01 Erasmus for Young Entrepreneurs-Genç Girişimciler için Erasmus” çağrısı ile yerel düzeyde Genç Girişimciler için Erasmus Programını uygulayacak aracı kuruluşların seçilmesi amaçlanmaktadır. Aracı kuruluşlar özellikle girişimcileri bir araya getirecek ve programdan yararlanabilmeleri için yardımcı olacaktır. Bu proje teklif çağrısı ayrıca kuruluşların yeni girişimcilerin hareketliliğini artırmak ve geliştirmekle ilgili eylemlerini destekleyecektir.
 
Başvuruda bulunacak konsorsiyumun bünyesinde henüz Genç Girişimciler için Erasmus Programının uygulanmadığı COSME katılımcısı ülkelerden/bölgelerden ortaklar bulunması teşvik edilmektedir (Programın uygulandığı ülkeler/bölgelerde yer alan aracı kuruluşlar listesine http://www.erasmusentrepreneurs.eu/ linkinde yer alan “Local Contact Points” seçilerek ulaşılabilmektedir.).
 
Yeni girişimcilerin hareketliliğini sağlamak amacıyla hibeler, Komisyonun belirli amaçları doğrultusunda verilecektir:
 
Yeni girişimcilerin kendi iş fikirlerini geliştirebilmeleri ve başarılı start-up’lar kurabilmeleri için COSME katılımcı ülkelerde bulunan KOBİ’lerde iş başında eğitiminin sağlanması,
Girişimcilerin kendi iş fikirlerini geliştirme ve başarılı start-up’lar kurma konuları ile ilgili karşılaştıkları engeller ve zorluklar hakkında aralarında tecrübe ve bilgi paylaşımının teşvik edilmesi,
Diğer AB ve COSME katılımcı ülkelerdeki pazarlara erişimin geliştirilmesi, yeni ya da kurulu iş ortaklıkları için potansiyel partnerlerin belirlenmesi,
Farklı katılımcı ülkelerdeki girişimciler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı sağlanarak network oluşturulması ve desteklenmesi,
Aracı kuruluşların bu proje teklif çağrısının beklenen sonuçlarını sağlamak amacıyla yüksek standartlarda kaliteli performans göstermesi,
Yeni girişimciler, ev sahibi girişimciler ve aracı kuruluşlar arasındaki networkün daha ileri taşınması,
2020 yılı başına kadar yaklaşık 1300 yeni girişimcinin bir başka katılımcı ülkede bulunan ev sahibi girişimcinin yanında çalışıp öğrenmesi,
Yeni işler, ortak girişimler ve spin-off işletmeler (yan şirketler) yaratılması,
Ev sahibi girişimcilerin uluslararası aktivitelerinin ve inovasyon potansiyellerinin geliştirilmesi.
Aracı kuruluşlar, programın uygulanması için yerel iletişim noktaları görevi görecektir. Bu hareketlilik programında yer alan diğer tüm kuruluşlar ile işbirliği içerisinde bulunacak; yeni girişimcilerin planlanan hareketlilik programlarında yer almasını sağlayacaktır. Hâlihazırda var olan destek ofisinden, katılımcı ülkeler arası programın koordinasyonu ve yönetimi ile ilgili destek alacaklardır.
 
Aracı kuruluşlar katılımcı ülkelerden gelen yeni girişimcilerin tecrübe edinmelerine, bilgi birikimlerini artırmalarına ve diğer COSME katılımcı ülkelerde işlerini yürüten tecrübeli girişimcilerin yanında zaman geçirerek networklerini genişletmelerine yardımcı olacaklardır.
 
Çağrı Kapsamında Öngörülen Faaliyetlerin Kapsamı
 
Çağrıda belirtilen amaçlar kapsamında aracı kuruluşların gerçekleştirmesi gereken faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:
 
Programın tanıtımı
Girişimcilerin kaydedilmesi
Yeni ve ev sahibi girişimcilerin başvurularının değerlendirilmesi
Yeni ve ev sahibi girişimciler arasında ilişki sağlanması
Hibe anlaşmalarının, taahhütlerin ve finansal yardımın yönetilmesi
Değişim (exchange) hazırlıkları
Değişimin takip edilmesi
Yönetim, kalite kontrol ve değerlendirme
Aktif networking
Raporlama
 
Çağrı Kapsamında Beklenen Sonuçlar ve Çıktılar
 
 Ocak 2020’ye kadar gerçekleştirilmesi beklenen öncelikler aşağıda yer almaktadır:
 
Yaklaşık 1300 girişimci eşleştirmesi
 
Yaklaşık 2500 yeni girişimci kaydı
Yaklaşık 100 aracı kuruluşun programın uygulamasında yer alması
En az 25 ülkenin program kapsamında yer alması
%90’ın üzerinde başarılı değişimler
Proje bazında beklenen sonuçlar (her bir proje teklifinin sağlaması gereken çıktılar) aşağıda yer almaktadır:
 
En az 100 başarılı girişimci eşleştirmesi (yeni veya ev sahibi girişimci olarak) [Program tecrübesine dayanarak bir konsorsiyum için toplamda ortalama 400 yeni girişimci-ay’a tekabül etmektedir.]
Ev sahibi girişimci yanına gönderilen yeni girişimciye yardım ve destek sağlanması [bakınız proje teklif çağrısı madde 2.2.1.(e)’de belirtilen finansal yardım dâhil]
Brüksel’de veya diğer COSME katılımcı ülkelerinde gerçekleştirilecek toplantılara katılım sağlanması
Projeler AB resmi dillerinde hazırlanmalıdır.
 
Özet Zaman Çizelgesi
Aşamalar Tarih      
a) Son Başvuru Tarihi 07/06/2017-17:00 Brüksel saati
b) Değerlendirme dönemi* Temmuz-Eylül 2017
c) Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi* Ekim 2017
d) Hibe anlaşmasının imzalanması Aralık 2017-Ocak 2018
e) Faaliyetlere başlanacak tarih 01/02/2018 (tüm projeler için belirlenen başlangıç tarihi)
? İndikatif   
 

 Proje Uygulama Süreci


Projelerin uygulanma dönemi 01/02/2018 - 31/01/2020 (24 ay) şeklindedir. Tüm konsorsiyumların gerçekleştirmesi gereken zorunlu faaliyetler;


Başlangıç eğitimi: Şubat 2018

Networking toplantıları: Şubat/Mart ve Eylül/Ekim (Proje süresince 4 kere)

Yarı dönem gözden geçirme toplantıları (EASME’nin talebi doğrultusunda): Faaliyetlerin başlamasından yaklaşık 13-14 ay sonra (Eğer bir konsorsiyum böyle bir toplantıya çağrıldıysa tüm ortakların katılım sağlaması gerekmektedir.) 

Gerekli raporlamaların yapılması (bakınız proje teklif çağrısı bölüm 13).

AB Finansmanı 


Projenin eş-finansmanı için ayrılan toplam bütçe tahmini olarak 4,895,442.00 Avro’dur.

EASME yaklaşık olarak 10 projeyi finanse etmeyi beklemektedir.

Proje başına 500,000.00 Avro maksimum hibe sağlanacaktır.

 

Kriterler 


Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından oluşturulan bir konsorsiyum formunda olmalıdır. Uygun bir konsorsiyum aşağıdaki yapıları içerebilir:


Ekonomik ilişkiler, işletme, iş destekleri ve ilgili konularda faaliyet gösteren kamu kurumları,

Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf Sanatkâr Odaları ve benzeri yapıları

İş destek ağları, start-up merkezleri, inkübatörler, teknoparklar

İş birlikleri ve dernekleri,

İş destek hizmetleri sunan kamu-özel kesimden kurum/kuruluşlar

Üniversiteler ve mesleki eğitim sunan yüksek eğitim kurumlarından oluşan;

 

4 farklı COSME katılımcı ülkesinden en az 5 bağımsız yasal kuruluştan oluşan ve maksimum 10 ortaklı bir konsorsiyum kurulmalıdır. Bir ortak yalnızca bir proje teklifi içerisinde yer alabilir. Bu proje teklif çağrısının yayımlandığı süreye kadar, EYE Çerçeve Ortaklık Anlaşması (FPA)’nın bir parçası olarak Genç Girişimciler için Erasmus Programını uygulayan yasal kuruluşlar başvuruda bulunamazlar.


Faaliyetler 01/02/2018 tarihinden önce başlayamaz; 31/01/2020 tarihine kadar bitirilmelidir.  Proje süresi 24 aydır, daha uzun süre talep eden teklifler kabul edilmeyecektir. İlgili Dokümanlar


Çağrı Metni:

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cosme-call-proposal-cos-eye-17401_en.pdf


Elektronik Başvurular için aşağıdaki linkte yer alan prosedür takip edilmelidir:

http://ec.europa.eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-smes


Soru/Cevap:

            easme-cosme-eye-call@ec.europa.eu adresine e-posta yolu ile iletilen sorulara ilişkin cevaplar;

            https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-youngentrepreneurs  sayfasında yayımlanacaktır.

COSME PROGRAMI - GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS PROJE TEKLİF ÇAĞRISI